Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 29 roku (od dnia 30 urodzin) ze środków EFS w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 26.06.2018r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o  organizację stażu w ramach Projektu „Aktywizacja osób...

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków pracodawców, posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Miasta Tarnobrzega lub...

Obowiązująca wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na III kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne oraz na finansowanie studiów podyplomowych

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 16...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 23...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 14...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,...

Nabór wniosków na realizację Programu Regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS POWER dla osób bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście...

Wpłaty w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu dotycząca dokonywania wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone ustawą...

Informacja o dodatkowym katalogu form pomocy w związku z realizacją programu „Za życiem”

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę