Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Aktualności

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na IV kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Zakończenie naborów na staże i prace interwencyjne z EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, w związku z wyczerpaniem środków przewidzianych na niżej wymienione formy wsparcia w projekcie  „Aktywizacja osób młodych...

Spotkania informacyjne z WKU w Nisku

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza osoby zainteresowane powołaniem do różnych form służby wojskowej na spotkania informacyjne z przedstawicielem Wydziału...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację: Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w...

Konferencja dla Przedsiębiorców „Nowoczesna firma w świetle zmieniających się regulacji prawnych

W dniu 19 czerwca 2018 roku w ramach podpisanego Partnerstwa lokalnego na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego odbyła się konferencja dla przedsiębiorców...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne oraz na finansowanie studiów podyplomowych

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację : Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację: Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację: Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków EFS RPO WP

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)"...

Obowiązująca wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na III kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne oraz na finansowanie studiów podyplomowych

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 16...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 14...

Nabór wniosków na realizację Programu Regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście...

Wpłaty w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu dotycząca dokonywania wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone ustawą...

Informacja o dodatkowym katalogu form pomocy w związku z realizacją programu „Za życiem”

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę