Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zawiesza bezpośrednią obsługę klientów


Na podstawie Zarządzenia Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 16 marca 2020 r. Nr OR.120.6.2020  informujemy, że w okresie od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu będzie nieczynny dla interesantów, natomiast urząd nie przerywa pracy.

Od wtorku, 17 marca 2020 r., w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników ich obsługujących zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów.

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Urzędu za pośrednictwem:
 
> poczty tradycyjnej
> otrzymane telefonicznie
> złożone we wskazanym miejscu w holu Urzędu.
 
Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady:       
 1. Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy powinny złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl
Pełna rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej. Nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Instrukcja elektronicznej rejestracji

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl

Istnieje również możliwość założenia profilu zaufanego na platformie Grupy Poczty Polskiej ENVELO. Konieczna będzie jednak jednorazowa wizyta w placówce pocztowej w celu uwierzytelnienia danych.
 
W tym celu należy:

> Uruchomić stronę internetową Grupy Poczty Polskiej ENVELO, która znajduje się pod  adresem https://www.envelo.pl/
> Otworzyć zakładkę E-Admninistracja / profil zaufany ePUAP
> Założyć konto na platformie Envelo.
> Udać się na  Pocztę z dowodem osobistym lub paszportem i założyć Konto Zaufane Envelo.
> Zalogować się do Envelo. Wejść w ustawienia konta a następnie aktywować Profil Zaufany.
 

Rejestracja osób, które nie mają możliwości rejestracji elektronicznej (nie posiadają profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

W DOMU: mogą wydrukować, uzupełnić a następnie dostarczyć do urzędu skompletowane, podpisane dokumenty (przesłać pocztą lub złożyć w wyznaczonym miejscu w holu urzędu). Wniosek o dokonanie rejestracji.

W URZĘDZIE: mogą osobiście pobrać z holu urzędu przygotowane formularze w formie papierowej (do rejestracji należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty). Przygotowany komplet złożyć we wskazanym miejscu w holu urzędu.
 
UWAGA
 • W celu potwierdzenia rejestracji pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem telefonicznie, stąd bardzo ważne jest podanie przez Państwa w karcie rejestracyjnej numeru telefonu.
 • Każdy złożony wniosek o rejestrację zostanie zweryfikowany przez pracownika urzędu, który ustali czy zostały spełnione warunki do przyznania statusu bezrobotnego.
 • Data przyznania statusu osoby bezrobotnej i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym - jest datą wpływu do urzędu kompletu podpisanych przez klienta dokumentów czyli: dzień złożenia w holu Urzędu lub data nadania  dokumentów w placówce pocztowej.
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji
 • Jeżeli rejestrujesz się po raz pierwszy to do załączonych dokumentów należy dołączyć kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw szkolnych, świadectw kwalifikacji, wszystkich świadectw pracy i innych dokumentów mających wpływ na prawo do zasiłku.
 • Jeżeli rejestrujesz się po raz kolejny to do załączonych dokumentów dołączasz wszystkie wyżej wymienione dokumenty uzyskane po ostatniej rejestracji.
 1. Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty nie zgłaszają się osobiście do Urzędu, ale w celu wypełnienia tego obowiązku powinny skontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta w dniu wyznaczonej wizyty.
 1. Wstrzymuje się nabory wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej oraz wydawanie skierowań w celu realizacji ofert subsydiowanych i niesubsydiowanych.
 1. Wstrzymaniu ulega również realizacja dotychczas złożonych wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej.
Powyższe nie dotyczy wniosków Pracodawców ubiegających się o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS a wezwanych do uzupełnienia wniosków. Uzupełnienia można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie dokumentów we wskazanym miejscu w holu Urzędu.
 
 1. W pozostałych sprawach klientów prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu:
> telefonicznie centrala 15 823 00 30 (numery telefonów do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie internetowej w zakładce Urząd/Dane kontaktowe/Wykaz telefonów
> za pośrednictwem poczty elektronicznej rzta@praca.gov.pl lub mailto:sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl
> pocztą tradycyjną na adres:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3
39-400 Tarnobrzeg
 
> elektronicznie poprzez:
 
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu na Platformie ePUAP: /PUP_TBG/SkrytkaESP)
- portal praca.gov.pl

Usługi dostępne na portalu praca.gov.pl:
L.p. Symbol formularza Przeznaczenie formularza
1. PSZ-KRB Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
2. PSZ-KRBU Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba lub poszukująca pracy
3. PSZ-ZPP Zgłoszenie podjęcia pracy
4. PSZ-ZRDG Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej
5. PSZ-WPSB Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
6. PSZ-ZBG Zgłoszenie wyjazdu/braku gotowości do podjęcia zatrudnienia
7. PSZ-PU Pismo do urzędu
8. PSZ-WPD Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
9. PSZ-ZOPP Zgłoszenie oferty pracy
10. PSZ-WPDA Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego
11. PSZ-WWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia
12. PSZ-PSK Wniosek o przelew świadczenia na konto
13. PSZ-OPWP, PSZ-OPWPA, PSZ-PPPO, PSZ-PZPO Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
14. PSZ-WZPS, PSZ-WPZPS, PSZ-OZPS, PSZ-WZPSA, PSZ-WPZPSA Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca
 UWAGA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374).
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)" współfinansowany z Europejskiego...

Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt konkursowy:   „ Mogę i chcę pracować" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)" współfinansowany z Europejskiego...

Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80

fax. (15) 823 01 66

e-mail:
rzta@praca.gov.pl

sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę